Povolení studny

Proč musí být na studnu povolení?

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou studny kopané i studny vrtané vodními díly. Proto jsou podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. i stavbou, na kterou je potřeba mít patřičné povolení a jejich realizaci mohou provádět pouze firmy s příslušným oprávněním, tzn. nelze je provádět ani svépomocí.

Kdo studny povoluje a na základě čeho?

Podání žádosti se všemi podklady

Povolení na studny vydává Odbor životního prostředí na základě Žádosti o vydání povolení k odběru podzemních vod a společného územního a stavebního povolení.

V současné době umožňují právní předpisy zbudovat studnu buď jako předem povolenou stavbu – vodní dílo, anebo jako geologické průzkumné dílo (vrt), které se teprve následným úředním rozhodnutím stane studnou.

a) Studna jako vodní dílo (dle stavebního, resp. vodního zákona)

Tento postup využije každý, kdo na novou studnu nespěchá, případně i ten, kdo předpokládá v řízení ze strany účastníků možné komplikace.

Studnu je možné realizovat až po získání stavebního a vodoprávního povolení. Zajištění povolení trvá zpravidla devět a více měsíců a jsou potřeba níže uvedené doklady a dokumentace:

 • Snímek katastrální mapy dotčeného pozemku, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody s dodržením odstupových vzdáleností od možných zdrojů znečištění.
 • Situace širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí. Schématické zakreslení do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 – 50 000.
 • Projekt geologických vrtných prací nad 30 m hloubky vypracovaný osobou s oprávněním k projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem.
 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, tzv. hydrogeologický posudek sestávající se ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení jejich hladiny.
 • Projektová dokumentace stavby vypracovaná osobou s autorizací k projektování vodohospodářských staveb a s oprávněním k projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem.
 • Souhrnné stanovisko Obvodního báňského úřadu.
 • Vyjádření krajského úřadu k projektu geologických prací.
 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení. Popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy.
 • Souhlasné závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pro studny nacházející se v chráněné krajinné oblasti.
 • Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.
 • Souhlasné závazné koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., které vydává odbor životního prostředí příslušného městského úřadu.
 • Závěrečná hydrogeologická zpráva zpracovaná osobou s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii a hydrogeologii.

b) Studna jako průzkumné dílo (dle geologického zákona)

K realizaci průzkumného vrtu je možno přistoupit po splnění nezbytných administrativních úkonů a stavební povolení vyřídit až po jeho odvrtání. K zahájení průzkumného vrtu je však od 1. ledna 2019 nutno získat i souhlas vodoprávního úřadu.

Tento postup značně urychluje realizaci samotného vrtu, kdy samotné vrtání lze na základě níže uvedených dokladů a dokumentace provést během několika měsíců:

Před zahájením geologických vrtných prací:
 • Snímek katastrální mapy dotčeného pozemku, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody s dodržením odstupových vzdáleností od možných zdrojů znečištění.
 • Situace širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí. Schématické zakreslení do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 – 50 000.
 • Projekt geologických vrtných prací nad 30 m hloubky vypracovaný osobou s oprávněním k projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem.
 • Souhrnné stanovisko Obvodního báňského úřadu.
 • Vyjádření krajského úřadu k projektu geologických prací.
 • Souhlas vodoprávního úřadu odboru životního prostředí s Projektem geologických vrtných prací.
 • Ohlášení realizace průzkumných geologických vrtných prací na příslušném obecním nebo městském úřadě.
Po realizaci geologických vrtných prací:
 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, tzv. hydrogeologický posudek sestávající se ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení jejich hladiny.
 • Projektová dokumentace stavby vypracovaná osobou s autorizací k projektování vodohospodářských staveb a s oprávněním k projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem.
 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení. Popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy.
 • Souhlasné závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pro studny nacházející se v chráněné krajinné oblasti.
 • Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.
 • Souhlasné závazné koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., které vydává odbor životního prostředí příslušného městského úřadu.
 • Závěrečná hydrogeologická zpráva zpracovaná osobou s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii a hydrogeologii.

Veškerou dokumentaci zajistíme

Práce na projektové dokumentaciVyjádření osoby s odbornou způsobilostí, tzv. hydrogeologický posudek, stejně tak jako umístění a návrh studny pro vás provede hydrogeolog s osvědčením o odborné způsobilosti a 30letou praxí v oboru hydrogeologie.

Projekt geologických vrtných prací a Projektovou dokumentaci pro vás vypracuje inženýr s autorizací k projektování vodohospodářských staveb s oprávněním k projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem.

Povolení na studnu vyřídíme

Vyřídit povolení na studnu není snadná záležitost, je to daleko náročnější než zajistit stavební povolení na rodinný domek, dá se říci, že pro laika nadlidský výkon. Proto se na nás neváhejte obrátit, této nepříjemné povinnosti vás rádi ušetříme.

Žádost o vydání povolení k odběru podzemních vod a společného územního a stavebního povolení umíme podat již do tří pracovních dnů od vyhotovení dokumentace.

Potřebujeme od vás pouze následující v originále:

 • Ověřené plné moci k zastupování od všech vlastníků dotčeného pozemku

Související podklady

 

Co za to a jak na to?

Informace o cenách naší inženýrské činnosti najdete v ceníku.

Problematika získání povolení na studnu je dost obsáhlá a není vůbec snadné se v ní orientovat. Proto je naprosto normální, jestli ani teď nevíte jak postupovat. Ale nezoufejte, VOLEJTE +420 773 690 190 nebo nám napište s čím vám můžeme pomoci a my vše zařídíme za vás.

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.