Povolení studny

Proč musí být na studnu povolení?

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou studny kopané i studny vrtané vodními díly. Proto jsou podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. i stavbou, na kterou je potřeba mít patřičné povolení a jejichž realizaci mohou provádět pouze firmy s příslušným oprávněním, tzn. nelze je provádět ani svépomocí.

Kdo studny povoluje a na základě čeho?

Podání žádosti se všemi podklady

Povolení na studny vydává Odbor životního prostředí a zemědělství na základě "Žádosti o povolení k odběru podzemních vod a stavebního povolení ke studni" a dalších níže uvedených dokladů a dokumentace:

 • Územní rozhodnutí.
  Stavebnímu řízení předchází územní řízení, ve kterém stavební úřad posuzuje především to, zda umístění studny odpovídá územnímu či regulačnímu plánu.
 • Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí.
  Doklad stavebního úřadu pro vodoprávní úřad, že byly dodrženy podmínky, za jakých došlo k vydání územního rozhodnutí.
 • Situace širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí.
  Schématické zakreslení do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000–50 000.
 • Snímek katastrální mapy dotčeného pozemku, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody.
 • Hydrogeologický posudek.
  Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které sestává ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, jestliže toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod.
 • Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě.
 • Projektová dokumentace stavby.
 • Plán kontrolních prohlídek stavby.
 • Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.
 • Doklady o jednání s účastníky řízení.
 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení.
  Popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy.
 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce.
 • Oznámení o posouzení vlivů na životní prostředí.

Dokumentaci zajistíme

Práce na projektové dokumentaciHydrogeologický posudek, stejně tak jako umístění a návrh studny pro vás provede hydrogeolog s osvědčením o odborné způsobilosti a 30letou praxí v oboru hydrogeologie.

Projektovou dokumentaci pro vás vypracuje autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářských staveb s osvědčením o odborné způsobilosti k projektování vrtaných a kopaných studní a šachtic.

Seznam podkladů, které budeme od vás pro vypracování dokumentace potřebovat, vám rádi sdělíme na vyžádání.

Povolení na studnu vyřídíme

Zákazníci často uvádí, že vyřídit povolení na studnu je mnohem náročnější než zajistit stavební povolení na rodinný domek. My můžeme toto jen potvrdit a proto vás této nepříjemné povinnosti rádi ušetříme.

Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavebního povolení ke studni umíme podat již do třech pracovních dnů od vyhotovení dokumentace.

Potřebujeme od vás pouze následující v originále:

 • snímek katastrální mapy dotčeného pozemku
 • výpis listu vlastnictví dotčeného pozemku
 • částečný výpis listů vlastnictví sousedních pozemků
 • ověřené plné moci k zastupování od všech vlastníků dotčeného pozemku

Související podklady

 

Co za to a jak na to?

Informace o cenách naší inženýrské činnosti najdete v ceníku.

Problematika získání povolení na studnu je dost obsáhlá a není vůbec snadné se v ní orientovat. Proto je naprosto normální, jestli ani teď nevíte jak postupovat. Ale nezoufejte, VOLEJTE +420 773 690 190 nebo nám napište s čím vám můžeme pomoci a my vše zařídíme za vás.

  

Antispam

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.