Úprava a filtrace vody

Vlastnosti vody

Voda je chemicky velmi jednoduchá sloučenina vodíku s kyslíkem. Její polární charakter jí dává vlastnosti dobrého rozpouštědla pro mnoho anorganických látek – kyselin, zásad a solí – ale i pro mnoho organických látek, majících polární charakter.

Kromě toho mohou být ve vodě dispergovány pevné částice a za běžných fyzikálních podmínek je rozpouštědlem pro plyny. V přírodě je voda i prostředím, ve kterém žije mnoho živých organismů na různém vývojovém stupni.

Co voda obsahuje?

Průmyslový sloupcový filtrVlastnosti vody způsobují, že se v přírodě voda nevyskytuje jako chemicky čistá sloučenina, ale obsahuje vždy rozpuštěné a nerozpuštěné látky organického i anorganického původu a rozpuštěné plyny. Obsah těchto příměsí je dán původem vody.
U podzemních vod je to především horninové prostředí, z kterého voda pochází, a které určuje základní charakter vody. Kromě toho může být i podzemní voda kontaminována průsaky např. ze zemědělské nebo průmyslové činnosti.

Jak zjistit kvalitu vody?

Dostupným a jediným řešením jak zjistit charakter a eventuální míru kontaminace využívané vody je podrobit vzorek vody laboratornímu rozboru.
Výsledek rozboru informuje nejen o hodnocení vody z hlediska chemického, fyzikálního, biologického a mikrobiologického, ale především o nevyhovujících hodnotách jednotlivých ukazatelů.

Jaké jsou požadavky na kvalitu vody?

 • U vody pitné
  Průmyslový sloupcový filtrHygienické limity mezních hodnot všech ukazatelů stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb. Pokud měrná hodnota některého z ukazatelů nevyhovuje těmto limitům, nemůže být voda používána pro veřejné zásobování vodou.
  U domovních studní tento zjištěný negativní stav, i když není v ničem jiný, jistě nepovede k hygienickému zákazu používání vody jako u veřejné. Je ovšem majiteli studny stejným důkazem, že voda není v pořádku a je třeba hledat příčiny a sjednat nápravná opatření.
 • U technické vody
  Voda používáná do topných systémů musí splňovat požadavky výrobců tepelných zařízení (kvalitou použité vody se někdy limitují záruční podmínky) a odpovídat také některým osvědčeným doporučením jako je např. ČSN 07 7401.

Úprava vody jako poslední řešení

Pokud kvalita vody ze studny neodpovídá stanoveným požadavkům, neznamená to automaticky potřebu vodu upravovat. Nevyhovující hodnoty některých ukazatelů můžeme do mezních hodnot dostat i následujícími ekonomičtějšími kroky:

Co vám umíme v oblasti úpravy vody nabídnout?

 • Úpravu a filtraci vody pro pitné, užitkové a technické účely.
 • Řešení pro rodinné domy i průmyslové objekty.
 • Nejnovější technologie firmy CONEL a EcoWater Systems.
 • Dlouholeté zkušenosti.
 • Bezplatný individuální návrh.
 • Kontrolní rozbor zdarma.

Informace k problematice

 

Stanovisko NRC pro pitnou vodu k přístrojům na úpravu vody na bázi magnetické úpravy
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Problematika použití přípravků na bázi (poly)fosforečnanů
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

O významu vápníku a hořčíku v pitné vodě
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zdravotní význam sodíku ve vodách
MUDr. František Kožíšek, Csc.; MUDr. Hana Jeligová (Státní zdravotní ústav v Praze)

Parazitičtí prvoci v pitné vodě - metodické doporučení
MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann, RNDr. Jaroslav Šašek a Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Vyhláška č. 252/2004 Sb.
Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Návrh technologie úpravy

Každému navrženému a aplikovanému řešení musí předcházet důkladné šetření, zvážení a vyhodnocení celé situace a všech v úvahu přicházejících variant řešení tak, aby výsledek byl skutečně optimální z hlediska ekonomického, zdravotního i vlivu na životní prostředí. 

Návrh systému úpravy vám vypracujeme zdarma. Popište prosím níže situaci, kterou je potřeba vyřešit, odešlete formulář a my se vám brzy ozveme.

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.