Pracovní postup

Jak se údržba studny provádí a jak často?

Cílem údržby je ze studny odstranit veškeré znečištění a vytvořit sterilní prostředí pro jímání vody.

Čištění studny provádí vždy min. dva pracovníci, kdy jeden pracuje ve studni a druhý jej z povrchu obsluhuje. Délka samotné údržby standardní studny trvá zpravidla 2 hodiny.

Perioda takové údržby závisí na technickém stavu studny a složení jímané vody. Spolu se Státním zdravotním ústavem doporučujeme interval jednou za 5–8 let, ve výjimečných případech i častěji. 

Údržba má vždy tři pracovní fáze:

 

Mechanické čištění

V první fázi jde především o důkladné umytí vnitřního pláště studny vysokotlakou vodou, na dně studny o rozvíření kalu a jeho odčerpání kalovým čerpadlem a následné odstranění veškerých nečistot a předmětů, které čerpadlo nepojmulo. Ty se vynáší na povrch včetně stávajícího starého štěrku, jehož póry jsou často líhní bakterií.

S čištěním mimo jiné souvisí také založení nové filtrační vrstvy na dně studny v patřičné mocnosti.

 

Desinfekce

K desinfekci studny lze použít mnoho desinfekčních prostředků, kvalitní výsledky vykazuje např. Chlornan sodný. Roztok desinfekčního prostředku se aplikuje na celý vnitřní povrch studny, plášť, dno i rozvody.

Desinfekci je nutné provádět komplexně tzn. včetně desinfekce celého vodovodního systému v objektu. Aby byla desinfekce účinná je nezbytné dodržet expoziční dobu použitého desinfekčního prostředku, která je obvykle 24–36 hodin. Po tuto dobu by neměla být studna používána.

 

Revize

Provedení revize studny je nezbytnou součástí její údržby. Do revizní zprávy pracovník zaznamená technické vady, které v průběhu čištění u studny zjistil a navrhne způsob jejich odstranění.

Technický stav studny je posuzován dle ustanovení ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody. V souladu s touto normou musí být provozovány všechny druhy studní. Protože u studny téměř každá vada dokáže výrazně ovlivnit kvalitu jímané vody, mělo by být k odstranění vad přistoupeno co nejdříve, tak aby studna mohla být do další údržby, kterou pracovník navrhne, bezvadně a bezpečně provozována.

Je potřeba studnu nějak kontrolovat?

Ano, kontrolu studny, kterou je optimální provádět dvakrát do roka, vždy před zimním obdobím a po něm, zvládnete provést sami.

Prověřte zákryt studny zda není poškozený a je správně usazený. Zkontrolujte funkčnost ventilační hlavice, případně vyčistěte nebo vyměňte její záchytnou přepážku. Ujistěte se, že nedochází k prosakování povrchové vody do studny.

Pravidelně zajišťujte analýzu vody akreditovanou laboratoří.

Chcete se ještě na něco zeptat?

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.