Nacházíte se zde:  Povolení studny

Povolení studny

Proč musí být na studnu povolení?

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou studny kopané i studny vrtané vodními díly. Proto jsou podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. i stavbou, na kterou je potřeba mít patřičné povolení a jejichž realizaci mohou provádět pouze firmy s příslušným oprávněním, tzn. nelze je provádět ani svépomocí.

Kdo studny povoluje a na základě čeho?

Podání žádosti se všemi podklady

Povolení studny vydává Odbor životního prostředí a zemědělství na základě "Žádosti o povolení k odběru podzemních vod a stavebního povolení ke studni" a dalších níže uvedených dokladů a dokumentace:

 • Územní rozhodnutí.
  Stavebnímu řízení předchází územní řízení, ve kterém stavební úřad posuzuje především to, zda umístění studny odpovídá územnímu či regulačnímu plánu.
 • Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí.
  Doklad stavebního úřadu pro vodoprávní úřad, že byly dodrženy podmínky, za jakých došlo k vydání územního rozhodnutí.
 • Situace širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí.
  Schématické zakreslení do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000–50 000.
 • Snímek katastrální mapy dotčeného pozemku, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody.
 • Hydrogeologický posudek.
  Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které sestává ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, jestliže toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod.
 • Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě.
 • Projektová dokumentace stavby.
 • Plán kontrolních prohlídek stavby.
 • Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.
 • Doklady o jednání s účastníky řízení.
 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení.
  Popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy.
 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce.
 • Oznámení o posouzení vlivů na životní prostředí.

Dokumentaci Vám vypracujeme

V případě, že máte dostatek volného času a chuti na běhání po úřadech a vyřídit si povolení na studnu svépomocí, rádi Vám vypracujeme dokumentaci, bez které se neobejdete.

Práce na projektové dokumentaciHydrogeologický posudek, stejně tak jako umístění a návrh studny pro Vás provede hydrogeolog s osvědčením o odborné způsobilosti a 30letou praxí v oboru hydrogeologie.

Projektovou dokumentaci pro Vás vypracuje autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářských staveb s osvědčením o odborné způsobilosti k projektování vrtaných a kopaných studní a šachtic.

Seznam podkladů, které budeme od Vás pro vypracování dokumentace potřebovat, Vám rádi sdělíme na vyžádání.

Ceník Dokumentace

SlužbaCena
Hydrogeologický posudek2 490 Kč
Projektová dokumentace3 490 Kč

Ceny jsou platné od 15. 2. 2013.

Cena zahrnuje:

 • vyhotovení dokumentace v sedmi originálech
 • zaslání dokumentace poštou

Povolení na studnu Vám vyřídíme

Zákazníci často uvádí, že vyřídit povolení na studnu je mnohem náročnější než zajistit stavební povolení na rodinný domek. My srovnávat nemůžeme, ale této nepříjemné povinnosti Vás rádi ušetříme. Naši pracovníci umí Vaši "Žádosti o povolení k odběru podzemních vod a stavebního povolení ke studni" podat již do třech pracovních dnů od vyhotovení dokumentace.

Potřebujeme od Vás pouze toto v originále:

 • snímek katastrální mapy dotčeného pozemku
 • výpis listu vlastnictví dotčeného pozemku
 • částečný výpis listů vlastnictví sousedních pozemků
 • ověřené plné moci k zastupování od všech vlastníků dotčeného pozemku

Kontaktujte nás

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, případně nám pošlete svoji poptávku.

Ceník Povolení studny

SlužbaCena
Povolení studny (zastoupení na úřadech)2 990 Kč

Cena je platná od 1. 1. 2011.

Cena zahrnuje:

 • vyřízení územního rozhodnutí
 • zajištění souhlasu stavebního úřadu
 • vyřízení stavebního povolení na studnu
 • vyřízení povolení k odběru podzemních vod
 • veškeré náklady na komunikaci s úřady
 • zaslání rozhodnutí a povolení poštou

Cena nezahrnuje:

 • správní poplatek za územní rozhodnutí (1 000 Kč)
 • správní poplatek za povolení k odběru podzemních vod a
  stavební povolení na studnu (300 Kč)

Důležité podklady ke stažení:

Související právní předpisy ke stažení: