Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

I. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů fyzická osoba Martin Balajka, Zahradní čtvrť 660, 763 02 Zlín-Malenovice, ŽL č.j. MMZL 077343/2017/5 vydaný MM Zlína, IČ: 68121393, DIČ: CZ7710124114, IČ DPH: SK3120210313 (dále jen „správce“) vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením objednávky nebo uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů:

 1. přímo od subjektů údajů,
 2. veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

 1. adresní a identifikační údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné obdobné informace),
 2. popisné údaje (např. bankovní spojení, datum) v případě potřeby vystavení faktury či sepsání Smlouvy o dílo,
 3. další údaje nezbytné pro plnění vyplývající z objednávky nebo smlouvy.

V. Kategorie subjektů údajů:

 1. zákazník správce,
 2. zaměstnanec správce,
 3. dodavatel služby,
 4. jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci,
 5. uchazeč o zaměstnání.

VI. Kategorie příjemců osobních údajů:

 1. zpracovatel správce,
 2. zaměstnanec správce,
 3. finanční ústavy,
 4. státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

VII. Účel zpracování osobních údajů:

 1. účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů,
 2. jednání o smluvním vztahu,
 3. plnění objednávek nebo smlouvy,
 4. ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce),
 5. archivnictví vedené na základě zákona,
 6. plnění zákonných povinností ze strany správce,
 7. ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 1. subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 2. zpracování je nezbytné pro splnění objednávky či smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XI. Práva subjektů údajů

I. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účelu zpracování,
 2. kategorii dotčených osobních údajů,
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 5. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 6. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

II. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. Požádat správce o vysvětlení,
 2. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů,
 3. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav,
 4. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů,
 5. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo,
 6. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.